Pogoji nagradne igre – Junij 2022

ČLEN 1: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre je RASTKI, d. o. o., Cesta 1. maja 34, 1430 Hrastnik.

ČLEN 2: TRAJANJE, NAMEN IN KRAJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja.

Nagradna igra poteka od  2. 6.  2022 do 12. 6. 2022, nanaša pa se na celotno območje Republike Slovenije.

ČLEN 3: KANALI PROMOCIJE

Promocija se bo izvajala na družbenem omrežju Facebook.

ČLEN 4: NAGRADNI FOND

Nagradni fond vsebuje paket izdelkov iz spletne trgovine https://rastki.si/ in ne presega vrednost 42 EUR. Nagrajenec, ki bo izžreban bo omenjen paket dobil na poslan naslov.

Nagrada ni prenosljiva in jo je potrebno koristiti v celoti, prav tako nagrada tudi ni deljiva ali zamenljiva za gotovino.

ČLEN 5: POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki (fizične osebe) družbenega omrežja Facebook, ki so starejše od od 18 let in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

V primeru, da je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati polnoletna oseba, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre).

Nakup/všeček/delitev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Sodelovanje v nagradni igri je veljavno v primeru, da sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.

ČLEN 6: SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI?

Organizator bo ob začetku nagradne igre (2. 6. 2022) povabil uporabnike družbenega omrežja Facebook, da sodelujejo v nagradni igri.

Mehanizem nagradne igre:

Nagradna igra se bo z 2. 6. 2022 izvedla na uradni Facebook strani organizatorja (Aquasan)

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri: Komentiranje, všečkanje in deljenje objave.

Zmagovalec bo znan 12. 6. 2022, torej 10 dni po začetku nagradne igre.

ČLEN 7: IZBOR NAGRAJENCEV

Za izvedbo nagradne igre, nadzor nad potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi treh članov, ki so predstavniki organizatorja in pokrovitelja nagradne igre. Žrebanje nagrajencev bo opravljeno v roku 4 dneh po končani nagradni igri na sedežu organizatorja RASTKI, d. o. o., Cesta 1. maja 34, 1430.

Komisija bo izmed vseh prispelih soglasjih oz. potrjenih prijav naključno izžrebala enega nagrajenca. V primeru, da se nagrajenec s pogoji in pravili sodelvanja v nagradni igri ne strinja, se nagrada lahko podeli drugemu nagrajencu, ki ga komisija izžreba naknadno.

Med žrebanjem se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih osebah; poteku žrebanja; izžrebanem imenu ter uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.

ČLEN 8: RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Nagrajenec bo o nagradi obveščen na uradni Facebook strani preko povratnega komentarja in zasebnim sporočilom na osebni profil nagrajenca.

Nagrajenec s sodelovanjem dovoljuje, da se njegovo ime objavi na socialnih družbenem omrežju organizatorja – Aquasan.

ČLEN 9: VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

6. člen teh pravil določa, da s komentiranjem, deljenjem in všečkanjem nagradne igre sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s pravili te nagradne igre, ter da se z njimi izrecno strinja.

Prav tako so navedeni podatki v 6. členu potrebni tudi za namen obveščanja nagrajenca in bodo po izvedbi nagradne igre in objavi nagrajencev trajno izbrisani.

Organizator oziroma pokrovitelj, producent in vse s producentom povezane osebe se zavezujejo, da bodo vse osebne podatke, ki so bili zbrani v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) (Ur.l.RS, št. 94/2007-UPB1), Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) (Ur.l.RS, št. 20/1998 s spremembami in dopolnitvami) in v skladu z GDPR zakonodajo, ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam.

ČLEN 10: PREVZEM NAGRADE

Nagrajenec po razglasitvi preko zasebnega sporočila Facebook strani Aquasan pozvan, da naj podatke za dostavo nagrade pošlje v sporočilu ali na e-naslov info@rastki.si

Nagrajenec mora posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefonsko številko). Nato bo organizator nagrajenca obvestil o prevzemu nagrade. Če se nagrajenec v roku 15 dni ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.

ČLEN 11: SODELUJOČI V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejema pravila nagradne igre in se obvezuje, da jih bo upošteval. Sodelujoči lahko samo enkrat osvoji nagrado v nagradni igri.

ČLEN 12: NAPAKE IN NEPRAVILNO IZPOLNJENE PRIJAVE

Napačne ali nepopolne prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajenca.

ČLEN 13: DAVČNE OBVEZNOSTI

Dohodnino, vključno z davčnim odtegljajem za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna organizator nagradne igre. Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno odgovornost in posledice sami.

Dobitek v nagradnih vprašanjih ali objavah je po točki 3. člena odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42 EUR (108. Člen ZDoh-2, Ur.l.RS, št. 117/2006), kar v primeru te nagradne igre ne presega.

ČLEN 14: V PRIMERU PRAVNEGA SPORA

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Trbovljah.

ČLEN 15: MOŽNOST PREKINITVE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti.

Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni preko Facebook strani Aquasan.

Hrastnik, 2. 6. 2022